aeafa
  • 14/01/2022
  • SENTENCIAS
  • Autor: TRIBUNALES
  • Sección: RÉGIMEN ECONÓMICO
  • Categoría: Compensación indemnizatoria
COMPENSACION INDEMNIZATORIA; TRABAJO DOMESTICO SOLO ESPOSA; AYUDA DOMESTICA Y TRABAJO REMUNERADO POR ALGUN TIEMPO

...ciframos en cen mil euros a indemnización se consideramos, derradeiramente, tanto que parte do traballo da casa foi desenvolto por terceiros, tal como déixase sentado, e que o salario mínimo interprofesional se atopa hoxe en 13.000 euros brutos ao ano, salario que sen embargo debemos referencialo como neto.

RECONOCE COMPENSACION INDEMNIZATORIA A LA ESPOSA EN BASE A LAS SIGUIENTES CIRCUNSTABNCIAS.-

  • Matrimonio en régimen de separación de bienes.
  •       La esposa, sin la colaboración del esposo, trabajo para la casa por treinta años de matrimonio.
  •       De esos treinta años de convivencia, once los compatibilizó con un trabajo remunerado en el que cotizaba en la SSocial.
  •       Desde que nació su primer hijo, a los tres años de matrimonio, siempre tuvieron empleada de hogar o ayuda familiar.
  •       Con lo dicho, y como el SMI actual es de 13.000.- €, fija la indemnización en cien mil Euros.

      Roj: SAP PO 2089/2021 - ECLI:ES:APPO:2021:2089

      Id Cendoj: 36057370062021100394

      Órgano: Audiencia Provincial

      Sede: Vigo

      Sección: 6

      Fecha: 30/09/2021

      N° de Recurso: 353/2021

      N° de Resolución: 381/2021

      Procedimiento: Recurso de apelación

      Ponente: JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO

      Tipo de Resolución: Sentencia

      AUD.PROVINCIAL SECCION N. 6

      PONTEVEDRA

      SENTENCIA: 00381/2021

      Modelo: N10250

      C/LALÍN, NÚM. 4 - PRIMERA PLANTA - DIRECCION000

      Teléfono: 986817388-986817389 Fax: 986817387

      Correo electrónico:

      Equipo/usuario: BN

      N.I.G. 36057 42 1 2019 0015733

      ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000353 /2021

      Juzgado de procedencia: XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 5 de DIRECCION000

      Procedimiento de origen: DCT DIVORCIO CONTENCIOSO 0001072 /2019

      Recurrente: Leonor

      Procurador: OLGA MOSQUERA LORENZO

      Abogado: MARIA JESUS VILLAFAFILA DEZA

      Recurrido: Justiniano

      Procurador: PURIFICACION RODRIGUEZ GONZALEZ

      Abogado: MARIA DOLORES ESTEVEZ RODRIGO

      A Sección Sexta da Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en DIRECCION000 , composta polos maxistrados Dª BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZALEZ, Presidenta, D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO e D. JOSÉ FERRER GONZÁLEZ, pronunciou

      NO NOME DO REI

      a seguinte

      S E N T E N Z A Nº 381/21

      DIRECCION000 , trinta de setembro de dous mil vinte e un.

      VISTOS en grao de apelación, ante a Sección Sexta da Audiencia Provincial de Pontevedra, os autos do xuízo Divorcio Contencioso 1072/19 procedentes do Xulgado de 1ª Instancia Núm. 5 de DIRECCION000 ós que correspondeu o rolo 353/21, nos que aparece como parte apelante e demandada D./D.ª Leonor , representada polo/a procurador/a D./D.ª OLGA MOSQUERA LORENZO e asistida do/da letrado/a D./D.ª

      Mª JESUS VILLAFAFILA DEZA, e como parte contra da que se apela e demandada D./D.ª Justiniano , representada polo/a procurador/a D./D.ª PURIFICACIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ e asistida do/da letrado/a D./D.ª MARÍA ESTÉVEZ RODRIGO , sendo parte nesta apelación ó MINISTERIO FISCAL.

      É o maxistrado relator D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, quen expresa o parecer da Sala.

      I. ANTECEDENTES DE FEITO

      Primeiro: O Xulgado de 1.ª Instancia Núm. 5 de DIRECCION000 , con data do 2 de febreiro de 2021, ditou unha sentenza coa seguinte parte dispositiva:

      "En la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Sra. Rodríguez González, en nombre y representación de D. Justiniano , contra Dña. Leonor , representada por la Procuradora Sra. Mosquera Lorenzo, y en el que ha intervenido el Ministerio Fiscal, DECLARO DISUELTO, por divorcio, el matrimonio formado los referidos cónyuges, con los efectos legales inherentes a dicha declaración, realizando los siguientes pronunciamientos:

      Primero.- La guarda y custodia del hijo menor se atribuye a la Sra. Leonor , siendo la patria potestad compartida por ambos progenitores.

      Segundo.- El Sr. Justiniano podrá relacionarse con su hijo cuando ambos libremente y de mutuo acuerdo lo decidan entre ellos.

      Tercero.- El Sr. Justiniano satisfará en concepto de alimentos para su hijo la cantidad de 250 euros mensuales, que se ingresarán en la cuenta corriente que al efecto designe la madre y que se actualizará anualmente conforme a la variación que experimente el Indice de Precios al Consumo.

      Cuarto.- Ambos progenitores abonarán por mitad los gastos extraordinarios del menor, entre los que se encuentran los gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social, no teniendo esta consideración sin que tengan la consideración de gastos extraordinarios los libros de texto, material escolar, uniforme, cuota ordinaria del centro escolar, comedor, transporte escolar, ni las actividades extraescolares.

      Quinto.- Se atribuye a la Sra. Leonor el uso de la vivienda familiar.

      No se hace expresa imposición de costas."

      Segundo: Contra a dita sentenza o/a procurador/a D./D.ª OLGA MOSQUERA LORENZO, en representación de D./D.ª Leonor , presentou un recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos efectos, consonte o disposto no artigo 455 da Lei de axuizamento civil (LAC).

      Logo de cumpri-los trámites legais, eleváronse as presentes actuacións á Audiencia Provincial de Pontevedra e correspondéronlle por quenda de reparto a esta Sección Sexta con sede en DIRECCION000 . Sinálase para a deliberación do presente recurso o día 16 de setembro de 2021.

      II. FUNDAMENTOS DE DEREITO

      Primeiro: Dentro dun proceso contencioso de divorcio iniciado por demanda formulada polo esposo se dita sentenza, da que discrepa a esposa demandada en dúas das súas pronuncias. A primeira, en canto que se rexeita as súas dúas pretensións, a indemnizatoria, realizada ao abeiro do artigo 1438 do CC, e pola suma de 206.150 euros, e a pensión compensatoria do artigo 97, pola que pide 600 euros mensuais. E a segunda, que atinxe ás pensións alimenticias interesadas para os dous fillos, Alejandro e Alfonso , hoxe de vinte e sete e dezaseis anos de idade, respectivamente, por importe total de 1.500 euros ao mes, e que a sentenza de instancia concede soamente a favor do segundo fillo, e pola suma de 250 euros.

      Segundo: A xulgadora a quo desestima os dous pedimentos da demandada apelante, o indemnizatorio, residenciado, insistimos, no artigo 1438 do CC, e a pensión compensatoria, ex artigo 97, por unha cuestión de orde formal ou procesual, e sen entrar, xa que logo, na cerna propiamente dita da cuestión. No expresar da sentenza apelada, como o actor non introduxo no debate estes extremos na súa demanda, como estamos ante materias dispoñibles, sen que o tribunal poida examinalas, xa que logo, de oficio, e como, en fin, a demandada, ao contestar á demanda, realizou as dúas peticións sen reconvención expresa -e separadamente-, os postulados dispositivo e de rogación, engádese, conlevan que esas peticións non poden nin acollerse nin mesmo analizarse.

      Terceiro: Os postulados dispositivo, de preclusión, de interdicción da indefensión e, en fin, de congruenza das sentenzas, levan aos tribunais a non tomar en consideración nin decidir sobre aqueles comportamentos do

      demandado que non sexan pura e simplemente oporse á demanda, se o pedimento engadido e cuestionado non se articula a través dunha demanda reconvencional, expresa e separada do escrito de contestación.

      Máis esta postura, lóxica e acorde con eses inexcusables principios, resulta relativizada pola doutrina xurisprudencial cando atopámonos ante cuestións derivadas das relacións familiares en xeral, e máis específicamente, das relacións matrimoniais. E é que nestes procesos como, por unha banda, o principio dispositivo cede cando entran en xogo os intereses dos fillos menores de idade (medidas sobre a patria potestade, custodia, visitas, alimentos...), e por outra, as decisións que se tomen e afecten a un membro do nucleo familiar van repercutir igualmente, ainda que en menor medida, en todos os restantes, pola persistencia de lazos de convivencia e afectivos mutuos, e repercusións económicas cruzadas, o Tribunal Supremo opta por desbotar nunha importante medida o postulado de disposición sempre, claro é, que non se produza indefensión para os litigantes. E esta matización, ou máis propiamente, esta desviación verbo do instituto tradicional dispositivo, apréciase cando a cuestión litixiosa xira sobre a procedencia ou non da pensión compensatoria do artigo 97, ou da indemnización do artigo 1348, ambos do código civil, dado que nestes temas o Tribunal Supremo tolera, ainda que non se teña formulado a pretensión polo canle de demanda reconvencional, que poida entrarse a resolver sobre eles.

      Esta tendencia xurisprudencial iníciase coa sentenza do Pleno do TS de 10 de setembro de 2012 , onde se establece que "en la hipótesis de entender que la exigencia de reconvención explícita a que alude el artículo 406 LEC rige también en los procesos matrimoniales, los singulares principios que los inspiran debe llevar al órgano judicial a entender que el incumplimiento de esta formalidad no puede acarrear una consecuencia jurídica tan desproporcionada como tenerla por no formulada, para así dejar sin juzgar las peticiones implícitas. Lo razonable es interpretar esa exigencia en el sentido de que corresponde al juez de familia velar porque los escritos de contestación se ajusten a la misma, estando entre sus facultades detectar las posibles peticiones de naturaleza reconvencional pero implícitamente deducidas, a fin de que se pueda dar traslado de ellas a la parte demandante y con ello evitar posible indefensiones. Esta interpretación se compadece con la doctrina constitucional sobre cómo han de entenderse los requisitos formales en aras a garantizar la tutela judicial efectiva y respecto de la posibilidad de subsanar los defectos formales. Esta Sala comparte sustancialmente estas razones. Por un parte, considera que no existe motivo, a raíz de la promulgación de la LEC 2000, para entender modificado la jurisprudencia del TC, el cual, en un supuesto que guarda una absoluta semejanza con el aquí resuelto, aunque la ley aplicable era la LEC 1881 ( STC de 10 de diciembre de 1984 ), declaró que una inexistente incongruencia no puede impedir el examen de la procedencia o no de una pensión compensatoria a favor de parte demandada si fue la propia parte demandante quien introdujo en el debate del proceso la cuestión atinente a la pensión compensatoria --aunque lo fuera para negar en su escrito de demanda la procedencia de la misma a favor de la demandada, anticipándose a una eventual y previsible petición--, y si además la demandada, por su parte, no se limitó en su escrito de contestación a solicitar su absolución respecto de las pretensiones del demandante, sino que pidió la fijación de una concreta pensión compensatoria a su favor".

      En igual sentido, a sentenza de 3 de xuño de 2013 reseña que "cuando la LEC exige reconvención expresa lo hace con el fin de someter a un régimen formal la ampliación o integración del objeto del proceso, de forma suficiente para garantizar la seguridad jurídico-procesal. En el supuesto en que la parte demandante se opone al reconocimiento de la pensión compensatoria, introduciendo el debate sobre su procedencia, debe admitirse que con ello integra en el objeto del proceso la pretensión relativa a la pensión por desequilibrio económico. Así se infiere del hecho de que el otorgamiento de una medida de esta naturaleza, discutida en el seno de un procedimiento familiar, no puede ser entendida de manera rígida como una pretensión de carácter unilateral frente a la que la otra parte se presenta con el carácter de sujeto pasivo, sino como una medida que debe ser ponderada y discutida simultáneamente en su anverso y en su reverso teniendo en cuenta diversas circunstancias atinentes a ambas partes en relación con la institución matrimonial, y ponderando intereses que están por encima de los individuales de uno y otro cónyuge. Esta es la razón por la que cuando la parte demandante solicite que no se fije esa medida, introduciendo de manera clara y expresa su discusión en el debate, debe considerarse que se cumplen los requisitos de formalidad suficientes para considerar ampliado el objeto del proceso no solo a la posibilidad de denegar la medida, sino también, como reverso lógico, a la posibilidad de concederla. Debe interpretarse, pues, que cuando el artículo 710.2.ª d) LEC dispone, como uno de los supuestos en que se excusa la reconvención en los procesos familiares, aquel en que el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, no apreciables de oficio, «que no hubieran sido solicitadas en la demanda», la naturaleza de esta medida impone que se considere equivalente al supuesto de solicitud en la demanda el caso en que se haya solicitado su denegación, pues tiene el mismo efecto contemplado en la LEC".

      A anterior resolución fai outras tres declaracións. A primeira, que "la aplicación de esta doctrina al caso determina la inadmisión de uno y otro motivo. De un lado, porque no se aprecia la existencia del incumplimiento

      de un requisito formal. De otro, porque tampoco se aprecia la indefensión en que se funda el recurso". A segunda, que "es el propio demandante el que, anticipándose a las alegaciones de la esposa, y en previsión de la petición formal que esta pudiera hacer al respecto en el trámite procesal oportuno, tomó la decisión de, aun sin citarla, introducir en su demanda los elementos fácticos necesarios para negarla a partir de una relación detallada tanto de su situación económica como de la de su esposa". E a terceira, que "la esposa no se limitó a defenderse de manera genérica de las pretensiones formuladas en su contra, sino que interesó expresamente el reconocimiento de la pensión en la contestación a la demanda".

      Certamente, os supostos contemplados na xurisprudencia que se acaba de indicar non coinciden exactamenmte co por nós examinado, pois naqueles se debate a pensión compensatoria, mentres que na presente, ademáis desa pensión, a pretensión económica, netamente diferenciada da anterior, do artigo 1438. Máis consideramos que o criterio xurisprudencial resulta igualmente aplicable a toda esta lite, pola existencia de identidade de razón e igualdade xurídica substancial.

      Cuarto: Non existe dúbida sobre a compatibilidade entre as dúas institucións, a indemnizatoria do artigo 1438 e a pensión compensatoria do artigo 97. E é que estamos ante figuras netamente diferenciadas e separadas. En efecto, e tal como advirten as sentenzas do TS de 26 de abril de 2017 e 11 de decembro de 2019: "Mediante la pensión compensatoria se cuantifica el desequilibrio que tras la separación o divorcio se produce en uno de los cónyuges, valorando la pérdida de oportunidades profesionales y teniendo en cuenta como uno más de los criterios la "dedicación pasada y futura a la familia".

      "Por otro lado, la compensación del art. 1438 del C. Civil tiene su base en el trabajo para la casa realizado por uno de los cónyuges, bajo un régimen de separación de bienes, al valorarlo como una contribución al sostenimiento de las cargas familiares".

      "La pensión compensatoria se puede acordar cualquiera que sea el régimen económico matrimonial, analizándose el desequilibrio presente y futuro".

      "Por su parte, en base al art. 1438 C. Civil, solo puede acordarse en régimen de separación de bienes y se analiza la situación existente durante el matrimonio y hasta el momento de la extinción del régimen de separación de bienes, para determinar el valor del trabajo en el hogar".

      "La pensión compensatoria del art. 97 del C. Civil se otorga en consideración a la contribución pasada a la familia, pero también valorando la dedicación futura a los hijos, en su caso, para apreciar la posible existencia de desequilibrio económico".

      "Sin embargo, la compensación del art. 1438 C. Civil no se establece en consideración a la dedicación futura a la familia, ni a la situación de desequilibrio, sino solo en función de la pasada dedicación a la familia, vigente el régimen económico de separación y hasta la extinción del mismo".

      Se remata afirmando que "de la doctrina expuesta resulta que la pensión compensatoria del art. 97 del CC no es incompatible con la compensación liquidatoria del régimen de separación de bienes del art. 1438 CC, de manera tal que cabe fijar la cuantía de ambas y ser conjuntamente percibidas por el cónyuge acreedor. Mientras que la compensación del 1438 del CC, lo que valora es la dedicación pasada a la familia por el trabajo para la casa, la pensión compensatoria del art. 97 del CC, tiene en cuenta tanto la pasada como la futura, tras la disolución del vínculo matrimonial. Ésta se basa en el desequilibrio económico en relación a la posición del otro cónyuge, que implica un empeoramiento en su posición anterior en el matrimonio, mientras que el art. 1438 CC pretende compensar la aportación al levantamiento de las cargas familiares, que no deja de constituir una obligación de ambos consortes proporcionalmente a sus ingresos y/o posibilidades ( arts. 1318 y 1438 CC)".

      Quinto: Polo que atinxe á compensación indemnizatoria derivada do artigo 1438 do CC, salientamos igualmente outras declaracións xurisprudenciais, de utilidade para resolvela.

      Primeiramente, que non resulta preciso para concedela que do "traballo na casa" do cónxuxe acredor teña derivado un enriquecimento do outro cónxuxe ( sentenzas de 14 de xullo de 2011 e 14 de marzo de 2017).

      En segundo termo, que o traballo na casa non é excluiente, no senso de que non se deixa de ostentar o dereito compensatorio pola circunstancia de que o cónxuxe acredor conte con axuda externa. Ou noutra das expresións xurisprudenciais, non é precisa a execución material do traballo doméstico ( sentenzas de 25 de novembro e 11 de decembro de 2015 e 28 de febreiro de 2017). Cuestión distinta será a da contificación da indemnización atendendo a esa circunstancia, dado que resulta lóxico que a indemnización sexa menor se cóntase con traballo alleo.

      En terceiro lugar, e declarada a procedencia da indemnización do artigo 1438, esta norma -nin ningunha outra- sentan criterios específicos para graduar a indemnización, a diferencia do que sucede coa pensión compensatoria do artigo 97, nun tratamento legal desigual que non pode entenderse máis que como un propósito do lexislador de conceder ao órgano xudicial un máis amplo arbitrio en atención á relatividade de cada caso concreto.

      Dentro dese casuismo, en cuarto lugar, a doutrina dos tribunais de instancia e xurisprudencial atenden a diversas pautas, unha delas, a máis común "el equivalente al salario mínimo interprofesional o la equiparación del trabajo con el sueldo que cobraría por llevarlo a cabo una tercera persona, de modo que se contribuye con lo que se deja de desembolsar o se ahorra por la falta de necesidad de contratar este servicio ante la dedicación de uno de los cónyuges al cuidado..." ( sentenzas de 14 de xullo de 2011, 25 de novembro de 2015 e 5 de maio de 2016).

      Por último, e malia a independencia entre os institutos compensatorios dos artigos 97 e 1438, o Tribunal Supremo non deixa por iso e nalgúns casos de ponderar para este segundo a estimación e contía do primeiro. En literal expresión da sentenza de 11 de decembro de 2015 "...el art. 1438 CC "[...] se trata de una norma de liquidación del régimen económico matrimonial de separación de bienes que no es incompatible con la pensión compensatoria, aunque pueda tenerse en cuenta a la hora de fijar la compensación, y que puede hacerse efectiva bien en el proceso conyugal o en un procedimiento independiente". E en igual sentido, a sentenza de 20 de febrero de 2018. A puntualización xurisprudencial quizáis sexa consecuencia de que unha e outra figura teñen puntos de coincidencia ou presupostos comúns, como o da dedicación pasada á familia -non futura, que tan só sería determinante para a pensión compensatoria-.

      Sexto: Non temos dúbidas que o divorcio representa un desequilibrio económico para a esposa, ao empeorar a súa situación económica, ostentada antes e durante a relación matrimonial, e comparativamente co marido. Resulta dabondo para iso con lembrar a notable diferencia de ingresos entre este e aquela -cando os tiña-. O demandante, que dispón dende hai anos dun traballo por conta allea fixo, declaraba aos efectos do IRPF, para o exercicio 2019, unhas rendibilidades netas reducidas de 53.653,6e euros (folio 262). E no interrogatorio recoñece ter cobrado, no ano 2020, 3.027 euros mensuais líquidos e libres de impostos. Pola contra, as percepcións salariais e outros ingresos da demandada foron moi inferiores. Dos arredor de trinta anos do matrimonio cotizou sobre dez. E por seguir o relato do actor na demanda, ata o ano 2016 a súa dona gañaba en torno aos 1.200 euros ao mes, para engadir que ante a imposibilidade de gozar dun novo emprego abríu un negocio de venda de antigüidades (Antigüidades Rodas"). Por outra banda, e da documental que obra na lite deducimos, tanto que os ingresos derivados deste negocio non foron moi significativos, como que o mesmo pechouse no ano 2020, traballando entón a demandada como camareira, e percibindo por este concepto un salario neto de 173 euros (folio 321). O local está anunciado para o seu aluguer por 1.200 euros mensuais.

      Na determinación da contía da pensión compensatoria debemos considerar igualmente: A) A duración do matrimonio e da convivencia, sobre trinta anos. B) Que do matrimonio houbo tres fillos, hoxe un menor de idade, que vivirá baixo a custodia da nai. C) Que o uso da vivenda familiar se atribúe a este e á figura materna, mentres que o pai ten que facer fronte ao aluguer doutra vivenda. D) Que a demandada ten agora case cincuenta e sete anos de idade, que en unión da carencia de cualificación profesional fai improbable que poida traballar por conta allea, sen prexuizo de que poida volver abrir o negocio, unha vez superada a crise sanitaria que padecemos, e que apreciamos que é a causa principal do peche. E) Que os cónxuxes son copropietarios da vivenda conxugal. F) Que o pai ten que facer fronte a unha pensión alimenticia. Pois ben, atendendo a todos eses factores, estimamos como pensión compensatoria ponderada a de 300 euros ao mes, durante o prazo de seis anos.

      Sétimo: Dado que está probado que a demandada prestou o traballo para a casa, presuposto preciso para atender a súa petición compensatoria, articulada ao abeiro do artigo 1438 do CC, son circunstancias a tomar en consideración para contificala: A) Que durante os trinta anos de matrimonio exerceu eses labores en todos eles, sen que tiñamos constancia da participación da figura paterna B) Que esas tarefas domésticas se compatibilizaron durante en torno aos once anos, que veu cotizando á Seguridade Social, con traballos remunerados. C) Que dende o nacimento do primeiro dos fillos, tres anos despois de celebrado o matrimonio, a familia contou prácticamente sempre coa asistencia dunha empregada do fogar, ignorando a Sala a frecuencia diaria e as horas de trabbalo desta última -a demandada recoñece, non sen certas reticencias, que sempre houbo axuda doméstica, e en todo caso, da súa familia-. Pois ben, ante estes feitos, e sen esquecer, por outra banda, que a acreditación dos mesmos e outros compete á hoxe recurrente, ex artigo 217 da LAC, en canto que é a parte que alega e propugna a pretensión indemnizatoria, ciframos en cen mil euros a indemnización se consideramos, derradeiramente, tanto que parte do traballo da casa foi desenvolto por terceiros, tal como déixase sentado, e que o salario mínimo interprofesional se atopa hoxe en 13.000 euros brutos ao ano, salario que sen embargo debemos referencialo como neto.

      Oitavo: Rexeitamos o motivo do recuso que atinxe á pensión alimenticia para o fillo, Alejandro . E é que tal como atinadamente advirte a sentenzade instancia, o mesmo ten vinte e sete anos de idade, rematou a súa formación como Arquitecto e o proxecto de fin de carreira, estivo residir e traballar en Estados Unidos, e agora

      vive na República Checa coa súa noiva. En fin, todo da a entender que goza dunha vida económicamente independente.

      Noveno: A recurrente interesa que a pensión alimenticia para Alfonso se eleve, dos 250 euros concedidos, a 750 euros.

      Pois ben, dado que o pai alimentante dispón de ingresos importantes, que estimamos nunca inferiores aos 3.500 euros netos ao mes, consideramos a pensión de 350 euros como a máis concorde coas necesidades dun fillo de dezaseis anos de idade, e atendendo en fin ao nivel acomodado de vida da que sempre gozou o nucleo familiar.

      Décimo: A estimación en parte do recurso conleva que non fagamos unha especial declaración sobre as custas procesuais desta alzada (artigo 398 da LAC).

      Por todo o exposto, e pola autoridade que a este Tribunal lle outorgan a Constitución e o pobo español, III. DECIDIMOS

      Que estimando en parte o recurso de apelación formulado por D./D.ª Leonor , representada polo/a procurador/ a D./D.ª OLGA MOSQUERA LORENZO contra a sentenza ditada polo Xulgado de 1.ª Instancia Núm. 5 de DIRECCION000 , con data do 2 de febreiro de 2021: A) Establecemos como pensión compensatoria a cargo do actor e a favor da súa exconsorte a suma de 300 euros ao mes, durante o prazo de seis anos. B) Se concede á recurrente unha indemnización de cen mil euros a pagar polo recurrido. C) Elevamos a pensión alimenticia para o fillo, Alfonso , a 350 euros mensuais, anualmente actualizables. Non facemos unha especial declaración sobre as custas procesuais desta segunda instancia.

      Esta é a nosa sentenza, que asinamos, e que se redacta en galego consonte o establecido no art. 3.2 e 3 da Constitución española; no art. 5.1, 2 e 3 do Estatuto de autonomía para Galicia, aprobado pola Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril; e nos arts. 1, 2, 6.3, e 7.2 e 3 da Lei 3/1983, do 15 de xuño, da Comunidade Autónoma de Galicia, de normalización lingüística.

      Notifíqueselles ás partes a presente resolución.

      MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra a presente sentenza cabe interpoñer recurso de casación por tratarse dun proceso que presenta interese casacional, sobre a base do establecido no art.° 477 da LEC, debendo interpoñer dentro dos vinte días seguintes á súa notificación na forma establecida no art.° 479 da LEC. Asímesmo cabe interpoñer recurso extraordinario por Infracción Procesual sobre a base do establecido no art.° 468 da LAC, debendo interponer dentro dos vinte días seguintes a súa notificación na forma establecido no art° 479 da LAC.

      Devólvanselle os autos orixinais ó xulgado do que proceden, cun testemuño desta sentenza para o seu coñecemento e cumprimento.

      NOTA INFORMATIVA: Conforme á D.A. Décimo quinta da L.O.P.J., para a admisión do recurso deberase acreditar ter constituído, na conta de depósitos e consignacións deste órgano, un depósito de 50 euros, salvo que o recorrente sexa: beneficiario de xustiza gratuíta, o Ministerio Fiscal, o Estado, Comunidade Autónoma, entidade local ou organismo autónomo dependente.

      O depósito deberá constituílo ingresando a citada cantidade no BANCO SANTANDER, sucursal r/ Coruña, na conta deste expediente 0915000012035321, salvo que o recorrente sexa: beneficiario de xustiza gratuíta, o Ministerio Fiscal, o Estado, Comunidade Autónoma, entidade local e organismo autónomo dependente. Se o ingreso se efectúa a medio de transferencia o núm. de conta IBAN é o seguinte: ES55 3569 9200 0500 1274 facendo constar, no campo concepto e observacions no xustificante de ingreso e como concepto o número de conta expediente antes salientado

      La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

      Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.